Sut i Wneud Cais

Gofynnir i bob grŵp dawnsio gyflwyno’r canlynol erbyn 29 Mawrth 2019

  • Ffurflen gais wedi’i chwblhau
  • Recordiad diweddar (ddim llai na 6 mis oed)
  • Hanes byr y grŵp a’i arweinydd (hyd at 300 gair)
  • Tâl ymgeisio o £50 am bob grŵp (dim ad-daliad)
  • Llun diweddar ar ffurf jpeg.

1. Anogir y rhai sy’n cymryd rhan i ymgeisio mewn mwy nag un categori, os gallan nhw gydymffurfio â’r amodau sy’n berthnasol i’r grwpiau dawns hynny.

2. Peidiwch ag anfon sgoriau cerdd o’ch dewis chi gyda’ch cais.

3. Bydd ceisiadau a fydd yn cael eu cyflwyno’n unol â’r rheoliadau yn cael eu harchwilio i gadarnhau fod y grŵp yn gymwys i gymryd rhan. Yna, bydd ebost yn cael ei anfon i bob ymgeisydd llwyddiannus gyda gwybodaeth bellach a’r gwahanol ffurflenni y mae’n rhaid eu llenwi.

4. NI ELLIR AD-DALU’R tâl ymgeisio a dim ond UNWAITH y mae’n rhaid i bob grŵp ei dalu NID talu am bob categori. Gellir ei dalu drwy gerdyn credyd, cerdyn debyd neu ar lein yma Mae’n rhaid ei dalu erbyn y dyddiad ymgeisio priodol ac mae’n daladwy unwaith gan bob grwp, waeth mewn faint o gategoriau rydych chi’n cystadlu. Byddwch yn cyrraedd y dudalen dalu ar ôl llenwi’r ffurflen gais ar lein. Mae croeso i chi ffonio’r swyddfa ar 01248 717 936 os yw’n well gennych chi dalu dros y ffôn.

5. Mae’n rhaid i chi ymgeisio drwy ddefnyddio’r Ffurflen Gais Ar Lein. Mae’r ffurflen ar gael ar lein yma.

6. Cofiwch fod yn rhaid i Grwpiau gyflwyno recordiad diweddar o’r chwe mis diwethaf gyda’u cais, Ni ddylai hwn fod yn fwy na pum munud o hyd a dylai fod wedi’i recordio yn ystod y chwe mis diwethaf.   Nid oes raid i’r recordiad gynnwys eich repertoire ond mae’n rhaid iddo gyflwyno genre pob cais. Ni fydd ceisiadau’n cael eu hystyried oni bai y bydd y ffurlen gais, y ffi a’r recordiad yn cael eu derbyn erbyn y dyddiad cau. Mae’n rhaid i grwpiau gyflwyno recordiad sy’n berthnasol i bob categori y maen nhw’n cystadlu ynddo.

7. Rhaid cyflwyno ffurflenni cais gynted â bo modd, ond dylai pawb aros cadarnhad fod y cais wedi’i dderbyn cyn gwneud trefniadau terfynol personol ac ar gyfer teithio.

8. Mae’n rhaid i bawb, ac eithrio arweinwyr y grwpiau a chyfeilyddion fod yn amaturiaid h.y. pobl nad ydyn nhw’n ennill eu prif fywoliaeth o berfformio cerddoriaeth neu ddawns. Ni ddylai unrhyw un gystadlu fel aelod o fwy nag un grŵp yn yr un gystadleuaeth.

9. Ar gyfer penderfynu ar genedligrwydd trigolion y Deyrnas Gyfunol, ystyrir fod Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon yn bedair gwlad wahanol.

Ffurflen gais a thâl