Gwybodaeth Gyffredinol a Rheoliadau ar gyfer Ymgeiswyr

1. Repertoire y Grŵp ar ôl cael eu derbyn, dylai grwpiau Dawns gyflwyno manylion llawn eitemau eu repertoire ar gyfer y gystadleuaeth drwy’r ffurflen sydd ar gael ar lein.

2. Gwobrau Bwrsari: Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen o’r farn na ddylai ffioedd / costau fod yn rhwystr i grwpiau sy’n ystyried cystadlu. Gellir ystyried enillwyr yn yr Ŵyl Ddarganfod ar gyfer nifer o grantiau o gronfa fwrsari’r Eisteddfod i gefnogi grwpiau o bob cefndir ac i roi’r cyfle gorau i gystadlu yn yr Eisteddfod waeth beth fo eu hamgylchiadau ariannol. Bydd gwybodaeth ynghylch y gwobrau Bwrsari a ffurflenni gais ar gael i enillwyr yr Ŵyl Ddarganfod ar wefan yr Eisteddfod (D.S: does yna ddim Bwrsari ar gael ar gyfer yr Ŵyl Ddarganfod)

3. Cyfyngiadau Amser y Cystadlaethau: Gall cystadleuwyr ddisgwyl cael eu cosbi os byddan nhw’n mynd dros yr amser a nodir ar gyfer eu perfformiad.

Dros amser Cosb
Hyd at 30 eiliad Dim
30 eiliad – 1 munud 1 Marc
1 munud – 1.5 munud 2 Farc
1.5 munud – 2 funud 4 Marc
2.5 munud – 3 funud 6 Marc
3 munud – 4 munud 8 Marc
Dros 4 munud 10 Marc

4. Group Accompaniment: Cyfeilyddion grwpiau: Disgwylir i grwpiau ddod â’u cyfeilyddion eu hunain.

5. Rhagbrofion: Bydd manylion o unrhyw Ragbrofion yn nghystadleuaeth eich grŵp yn yr ebost Derbyn yn Swyddogol. Os oes yna lawer yn cystadlu mewn rhai cystadlaethau grŵp, cynhelir rhagbrofion yn ôl disgresiwn y trefnwyr.

6. Perfformiadau Ychwanegol: Disgwylir i bob grŵp gynnal perfformiad cyhoeddus ychwanegol ar unrhyw un o’r llwyfannau awyr agored ar safle’r Ŵyl Ddarganfod, cewch wybod am hyn yn y Derbyn yn Swyddogol D.S.: efallai na fydd cyfle i bob grŵp roi perfformiad ychwanegol, mae’r trefniadau yn ôl disgresiwn y trefnwyr.

7. Ymarferion grŵp: Gellir archebu’r rhain cyn cyrraedd drwy gysylltu â’r Trefnwyr drwy ebost ar festivalofdiscovery@sbarc.net. Dim ond 30 munud o ymarfer fydd ar gael i bob grŵp ym mhob categori y byddan nhw’n cystadlu.

8. Mae pob offeryn swyddogol wedi’i diwnio i Diapason Normal Pitch (A-440 neu C-522).

9. Y drefn ar gyfer perfformiadau: Bydd pob arweinydd yn derbyn canllawiau llawn ynghylch y trefniadau cefn y llwyfan drwy ebost.

10. Llwyfannu: Bydd yr Ŵyl Ddarganfod yn cael ei chynnal ar Faes Sioe Môn sy’n dal hyd at 250 o bobl. Mae’r llwyfan perfformio’n mesur 8×8 metr Bydd manylion pellach ynghylch maint y Llwyfan Awyr Agored ar gael i gystadleuwyr yn ôl y gofyn.

11. Dillad: I gael ‘synnwyr o le’ gwych yn ein gŵyl, rydym yn gofyn i grwpiau sy’n gwisgo gwisgoedd cenedlaethol neu wisgoedd llwyfan eu gwisgo gydol eu hamser yn yr ŵyl.

12. Caniatâd ffotograffiaeth: Wrth ymgeisio i gymryd rhan yn yr Ŵyl Ddarganfod mae pob cystadleuydd yn caniatáu i ffotograffau gael eu cymryd o’u perfformiad mewn unrhyw ran o’r ŵyl ac yn rhoi’r hawl i’r Ŵyl Ddarganfod ac i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ddefnyddio’r ffotograff(au) o’r Ŵyl ac chopïau neu addasiadau o’r ffotograff(au) at bob diben cyffredinol ynghylch gwaith yr Ŵyl Ddarganfod ac Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen gan gynnwys, heb gyfyngiad, yr hawl i’w defnyddio mewn unrhyw ddeunydd cyhoeddusrwydd, gwefannau, papurau newydd ac erthyglau cylchgronau pryd bynnag y bydd yr Ŵyl Ddarganfod neu’r Eisteddfod yn dymuno gwneud hynny.

13. Hawlfraint: Rhoddir drwy hyn y caniatâd sydd ei angen o dan y Ddeddf Hawlfraint Dyluniadau a Phatentau 1988, fel y’i diwygiwyd i’r Ŵyl Ddarganfod ac i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen a’u haseiniadau i recordio a / neu ddarlledu mewn sain a / neu luniau pob perfformiad ar unrhyw adeg yn ystod yr Ŵyl Ddarganfod a’r Eisteddfod at unrhyw ddiben. Hefyd, mae pob hawliau eiddo sy’n perthyn i unrhyw berfformiad o’r fath, wrth gael eu creu, yn cael eu haseinio drwy hyn yn eu cyfanrwydd i’r Ŵyl Ddarganfod ac i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ac mae pob perfformiwr yn hepgor unrhyw hawliau moesol sydd ganddyn nhw ar hyn o bryd neu yn y dyfodol yn unol ag Adrannau 77-84 o Ddeddf Hawlfraint Dyluniadau a Phatentau 1988. Drwy ymgeisio i gymryd rhan yn yr Ŵyl Ddarganfod a’r Eisteddfod mae pob un sy’n cymryd rhan yn tystiolaethu nad yw’r person hwnnw nag unrhyw gynrychiolydd ar ei ran wedi aseinio nac wedi cytuno i aseinio’r hawliau hynny. Gwaith heb ei gyhoeddi: Cofiwch wneud yn siŵr eich bod wedi cael y caniatadau angenrheidiol i ddefnyddio unrhyw waith heb ei hyhoeddi. Gwaith wedi’i gyhoeddi: Cofiwch sicrhau, os ydych yn bwriadu perfformio unrhyw waith wedi’i gyhoeddi, eich bod yn cael caniatâd ysgrifenedig oddi wrth y cyhoeddwyr i berfformio gwaith o’r fath yn yr Ŵyl ac yn yr Eisteddfod.

14. Dewisiadau a Beirniadaethau: Mae penderfyniadau Tîm Rheoli’r Ŵyl Ddarganfod ac Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen neu’r Beirniaid yn gweithredu ar eu rhan mewn unrhyw fater ynghylch y gystadleuaeth yn derfynol ac yn rhwymo pob parti ac mae hyn yn amod o ymgeisio ym mhob Cystadleuaeth. Rhaid cyflwyno unrhyw brotest yn ysgrifenedig i’r Trefnwyr cyn diwedd y Gystadleuaeth y mae’n berthnasol iddi.