Prynu Tocynnau

RHAID I BOB PERSON O DAN 18 OED FOD YNG NGHWMNI OEDOLYN

Bydd lliw’r band garddwn yn dangos a oes gennych hawl i wersylla ai peidio, felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu’r tocynnau cywir. Y cynharaf y byddwch yn prynu’ch tocynnau, y rhataf fyddan nhw.

Dim ond hyn a hyn o docynnau sydd ar gael i bob adran a phan fyddan nhw wedi mynd, fydd dim ar ôl, felly, archebwch yn gynnar!

Mae yna ddewisiadau gwersylla neu ddim gwersylla ar gyfer oedolion, teuluoedd, cystadleuwyr a rhanddeiliaid.

DIOGELWCH PLANT

Ni chaniateir i neb o dan 18 oed fod ar y safle heb oedolyn 18 oed neu drosodd.
Rhaid i blant o dan 10 oed fod yng nghwmni oedolyn bob amser ar y safle.

GWERSYLLFA i’r TEULU

Mae’r Wersyllfa i’r Teulu yn ardal benodol i deuluoedd gyda phlant 16 oed neu iau wersylla yn yr ŵyl. Mae toiledau, cawodydd a lle golchi llestri penodol ar y safle.

Bydd gan bawb sydd â thocyn Gwersylla Teuluol hawl i ddefnyddio’r Maes Parcio penodol ar gyfer y Wersyllfa i’r Teulu. Mae’r maes parcio hwn yn agos at y Wersyllfa a byd llai o waith cerdded i’w chyrraedd.

Ni fydd oedolion, yn sengl neu mewn grŵp, yn cael mynediad i’r Wersyllfa i’r Teulu oni bai fod ganddyn nhw blant 16 oed neu iau.

Dylai grwpiau o ffrindiau neu aelodau eraill o’r teulu sy’n cyrraedd heb blant wersylla yn y wersyllfa gyffredinol. Rhaid i bobl ifanc yn eu harddegau sydd eisiau gwersylla yn y wersyllfa i’r teulu wneud hynny gyda’u teuluoedd.

PETHAU DDYLECH CHI FOD YN EU GWYBOD

Mae croeso i gŵn yn y gwersyll, yn ogystal ag yn yr ŵyl ond mae’n rhaid iddyn nhw fod ar dennyn bob amser ac mae’n rhaid casglu a gwaredu eu baw.

Mynediad i’r anabl – mae yna faes parcio bathodyn glas a thoiledau i’r anabl. Os yn gwersylla, cofiwch adael i ni wybod am eich anabledd.

Ni chaniateir tannau ar y safle.

Mae pwyntiau cyswllt trydan ar gael ar gyfer carafanau / faniau gwersylla a man gwaredu gwastraff cemegol.

Mae Wi-Fi cyfynedig ar gael yn ysbeidiol

CYFYNGIADAU OED

Nid yw plant 0 – 3 oed angen tocyn. Mae plant 4 – 15 oed angen Tocyn Plentyn. Mae pobl ifanc 16 oed angen tocyn oedolyn.

Rhaid i blant o dan 10 oed fod yng nghwmni oedolyn 18 oed neu drosodd BOB AMSER.

Rhaid i bobl 16 oed a throsodd gael Tocyn Oedolyn safonol. Rhaid i bob person o dan 16 oed fod yng nghwmni rhiant neu warcheidwad sydd dros 18 mlwydd oed ac mae’n rhaid i’r oedolyn aros ar y safle gydol yr ŵyl. Mae’n rhaid i bawb sy’n dymuno aros yn y Wersyllfa i’r Teulu fod â phlant 16 oed neu iau yn y grŵp.

Mae cyfyngiadau oedran yn berthnasol. Efallai bydd angen prawf oedran / adnabyddiaeth.

AD-DALIADAU A SYLWADAU

Ni thelir unrhyw ad-daliadau oni bai bod yr ŵyl yn cael ei chanslo neu’n newid yn arwyddocaol. Rhaid anfon unrhyw gwynion neu ganmoliaeth yn ysgrifenedig at Davina Carey-Evans, Cyfarwyddwr Rheoli, Sbarc Cyf, 9 Chestnut Court, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, Ll57 4FH.

Mae yna gyfle hefyd i gyflwyno cwynion neu ganmoliaeth ar y safle trwy ddefnyddio’r ffurflenni adborth yn y brif dderbynfa ym Mhafiliwn Horizon.

POLISI TYWYDD

Ni ellir ad-dalu na newid oherwydd y tywydd– bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal waeth beth yw’r tywydd ayb. Darparwch ar gyfer pob tywydd.

GOFALU AM EICH BAND GARDDWN

Rhaid i bawb ar y safle wisgo band garddwn. Os bydd eich un chi’n cael ei ddifrodi neu’i golli efallai na fyddwch yn cael mynediad i safle’r ŵyl a / neu bydd gofyn i chi adael y safle.